رازی های پنهان در نام زنان: بدون نام ، بدون شخصیت اجتماعی؟

در سراسر افغانستان، زنان در اجتماع   به نام  خود شان خطاب نمی شوند. حتی در کارت های عروسی و سنگ قبر ، معمولاً به عنوان دختر  ، همسر یا مادر پدر، شوهر یا پسر ارشد خود شناخته می شوند. بسیاری از افغان ها به این باور اند که خطاب به زنان به نام خود شان … Continue reading رازی های پنهان در نام زنان: بدون نام ، بدون شخصیت اجتماعی؟