کشتن قازی که تخم طلایی می گذارد (از بین بردن منبع درآمد و معیشت): بحران اقتصادی افغانستان بعد از ۲۴ اسد ۱۴۰۰

افغانستان حتی زمانی که طالبان پیروزی بی‌سابقه خود در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ را جشن گرفتند، دچار تحول شده بود. از نظر اقتصادی فقیرتر، منزوی‌تر و بسیار شکننده‌تر بود. اکثر کمک ها متوقف شده، تحریم ها علیه حکومت طالبان اعمال و ذخایر خارجی مسدود گردید.  بدترین خشکسالی این سالها و اثرات نامطلوب درگیریها که تنها اخیراً … Continue reading کشتن قازی که تخم طلایی می گذارد (از بین بردن منبع درآمد و معیشت): بحران اقتصادی افغانستان بعد از ۲۴ اسد ۱۴۰۰