په یوه پر زيدلي اقتصاد کې د خوړو مرستې: هوساینه، لانجې او ادعاوې

په افغانستان کې بشري کړکېچ ته د ځواب لپاره د نړیوالو مرستو تر ټولو ډېر پام پر دې ټول دی چې څه ډول د دغه هېواد پرزیدلي اقتصاد کې خواړه خلکو ته ورسوي. د افغانستان لویه برخه وګړي خپلو کورنیو ته د کافي خوړو د پېرلو مالي وس نه لري. د اقتصاد په اړه د … Continue reading په یوه پر زيدلي اقتصاد کې د خوړو مرستې: هوساینه، لانجې او ادعاوې