زندگی در اقتصاد فروپاشیده (۱): آشپز، روز مزد، کارگر مهاجر و تاجر کوچک و همچنان مالک یک کارخانه در مورد چگونگی زندگی فعلی شان به ما می گویند

در تابستان ۱۴۰۰، شبکه تحلیلگران افغانستان  پروژه ی جدیدی بنام “زندگی تحت تسلط طالبان” را آغاز کرد که چگونگی تغییر زندگی در ولسوالی هایی که به تازگی و سرعت سر سام آور یکی پی دیگر تحت کنترل طالبان در آمده بودند، را بررسی نماید. حکومت جمهوری چند روز بعد از انجام اولین مصاحبه های ما … Continue reading زندگی در اقتصاد فروپاشیده (۱): آشپز، روز مزد، کارگر مهاجر و تاجر کوچک و همچنان مالک یک کارخانه در مورد چگونگی زندگی فعلی شان به ما می گویند