د ښځو پر کار بندیزونه، پخوا او اوس: په لومړي او دویم امارت کې د بشري مرستو د رسولو سخت انتخابونه

هر څوک چې د لومړي اسلامي امارت پر مهال افغانستان کې اوسېدلی وي هغوی ته به د طالبانو او نادولتي موسسو (اینجوګانو) – او په اوسني مورد کې د ملګرو ملتو – ترمنځ د ښځو د کار مساله کې مخامختیا آشنا برېښي. دلته بیا هماغسې د اصولو ټکر جوړ شوی: د امارت دریځ چې ښځې … Continue reading د ښځو پر کار بندیزونه، پخوا او اوس: په لومړي او دویم امارت کې د بشري مرستو د رسولو سخت انتخابونه