Afghanistan Analysts Network – Dari Pashto

وژمه سمندری

صدا برای عدالت: آغاز پیروزی زنان قربانی خشونت

وژمه سمندری

  در این اواخر تلویزون ها و رسانه های مختلف چاپی در مورد ازدیاد قضایای خشونت علیه زنان در سطح کشور گزارش های متعددی داده اند. تنها در دو هفته اول ماه دسمبر، حد اقل چهار قضیه قتل زنان در رسانه ها گزارش شده است. در واکنش به این رویداد های خشونت آمیز، نهاد های […]

حقونه او خپلواکي / حقوق و آزادیها نور یی ولوله