Afghanistan Analysts Network – Dari Pashto

راما میرزاده

دغدغه های روزانه: داستان رفتن یک دختر جوان به کورس انگلیسی در کابل

راما میرزاده

برای بسیاری ازافغان ها ، سال اول حکومت طالبان با عدم اطمینان و اضطراب از تغییر ناگهانی سرنوشت شان همراه بود. تقریباً هر بخشی از زندگی روزمره –  از بانکداری، خرید و سفر تا محافل عروسی در سراسر کشور متأثر شده است. ما تلاش کردیم از طیف وسیعی از افراد دریابیم که کدام بخشی از […]

کلتور او عنعنې / زمینه و فرهنگ نور یی ولوله