Afghanistan Analysts Network – Dari Pashto

احسان قانع

آزار واذیت زنان درافغانستان : پدیده ای پنهان که دربسیاری ازقوانین به آن اشاره شده است

احسان قانع

زنان و دختران افغان غالبا بطور مخفیانه و خموشانه آزار و اذیت، بشمول آزارهای جنسی را تحمل میکنند. آشکار ساختن چنین آزارها و اذیت ها در اماکن عمومی بیشتر زمینه ای زیرسوال رفتن عزت و آبروی آنها را فراهم نموده و محدودیت های بیشتری در زندگی شان ایجاد می نمایند. در طول چند سال گذشته، […]

حقونه او خپلواکي / حقوق و آزادیها نور یی ولوله

یک گام نزدیک تر به رسیدگی جرایم جنگی در افغانستان

کیت کلارک احسان قانع

دفتر څارنوالی محکمه بین المللی جزایی (۱) گفته است که “بزودی” در مورد دریافت اخذ اجازه قضات برای گشایش پروسه تحقیق عدلی-قضایی در افغانستان با هدف رسیدگی به جرایم جنگی تصمیمی خواهد گرفت. طالبان با پیش فرض اینکه مرتکب کشتار و حمله عامدانه بر افراد ملکی، نیروهای حکومتی و ارتش امریکا و نیز سازمان سیا […]

حقونه او خپلواکي / حقوق و آزادیها نور یی ولوله

آمادگی محکمه بین المللی جزایی برای بازدید از افغانستان: جرایم، ظرفیت ها و علاقمندی برای محاکمه

احسان قانع

محکمه بین المللی جزایی (The International Criminal Court, ICC) برای اعزام هیأتی به افغانستان به منظور ملاقات با سران و مسوولین مربوطه دولت افغانستان و نهادهای مدنی در سال ۱۳۹۵ آمادگی می گیرد. حکومت افغانستان اما، تا اکنون درخواست آن محکمه برای ارسال این هیأت را نپذیرفته است. در عوض، حکومت افغانستان، کمیته بین الوزارتی […]

حقونه او خپلواکي / حقوق و آزادیها نور یی ولوله

اعدام های اخیر در افغانستان: پاسخی به تقاضاها برای اِعمال مجازات اعدام

احسان قانع یلینا بیلیتسه

در پی صدور فرمان رییس جمهور، شش تن از محکومین به مرگ در زندان پلچرخی در صبح ۱۹ ثور ۱۳۹۵حلق آویز شدند. اجرای این اعدام ها بعد از آن صورت گرفت که رییس جمهور غنی در نشست مشترک شورای ملی در تاریخ ۶ ثور ۱۳۹۵ سخنرانی کرد و در آن از ختم دوره معافیت بدون توجیه […]

حقونه او خپلواکي / حقوق و آزادیها نور یی ولوله

آزار واذیت زنان درافغانستان : پدیده ای پنهان که دربسیاری ازقوانین به آن اشاره شده است

احسان قانع

زنان و دختران افغان غالبا بطور مخفیانه و خموشانه آزار و اذیت، بشمول آزارهای جنسی را تحمل میکنند. آشکار ساختن چنین آزارها و اذیت ها در اماکن عمومی بیشتر زمینه ای زیرسوال رفتن عزت و آبروی آنها را فراهم نموده و محدودیت های بیشتری در زندگی شان ایجاد می نمایند. در طول چند سال گذشته، […]

حقونه او خپلواکي / حقوق و آزادیها نور یی ولوله

یک گام نزدیک تر به رسیدگی جرایم جنگی در افغانستان

کیت کلارک احسان قانع

دفتر څارنوالی محکمه بین المللی جزایی (۱) گفته است که “بزودی” در مورد دریافت اخذ اجازه قضات برای گشایش پروسه تحقیق عدلی-قضایی در افغانستان با هدف رسیدگی به جرایم جنگی تصمیمی خواهد گرفت. طالبان با پیش فرض اینکه مرتکب کشتار و حمله عامدانه بر افراد ملکی، نیروهای حکومتی و ارتش امریکا و نیز سازمان سیا […]

حقونه او خپلواکي / حقوق و آزادیها نور یی ولوله

آمادگی محکمه بین المللی جزایی برای بازدید از افغانستان: جرایم، ظرفیت ها و علاقمندی برای محاکمه

احسان قانع

محکمه بین المللی جزایی (The International Criminal Court, ICC) برای اعزام هیأتی به افغانستان به منظور ملاقات با سران و مسوولین مربوطه دولت افغانستان و نهادهای مدنی در سال ۱۳۹۵ آمادگی می گیرد. حکومت افغانستان اما، تا اکنون درخواست آن محکمه برای ارسال این هیأت را نپذیرفته است. در عوض، حکومت افغانستان، کمیته بین الوزارتی […]

حقونه او خپلواکي / حقوق و آزادیها نور یی ولوله

اعدام های اخیر در افغانستان: پاسخی به تقاضاها برای اِعمال مجازات اعدام

احسان قانع یلینا بیلیتسه

در پی صدور فرمان رییس جمهور، شش تن از محکومین به مرگ در زندان پلچرخی در صبح ۱۹ ثور ۱۳۹۵حلق آویز شدند. اجرای این اعدام ها بعد از آن صورت گرفت که رییس جمهور غنی در نشست مشترک شورای ملی در تاریخ ۶ ثور ۱۳۹۵ سخنرانی کرد و در آن از ختم دوره معافیت بدون توجیه […]

حقونه او خپلواکي / حقوق و آزادیها نور یی ولوله