له موږ سره تماس / تماس با ما


برای معلومات بیشتر در مورد مقالات پژوهشی شبکه تحلیل گران افغانستان به ایمیل ادرس ذیل تماس بگیرید:

info@afghanistan-analysts.org

برای تماس با رئسایِ همکار به ایمیل آدرس های ذیل مراجعه نمایید:

Sari Kouvo sari@afghanistan-analysts.org
Thomas Ruttig thomas@afghanistan-analysts.org
Martine van Bijlert martine@afghanistan-analysts.org