منطقه/ سيمه

په افغانستان کې د چيچينيانو ستونزمنه پېژندګلوي

هغه څېړونکې چې د چيچنیا پرمسايلو کار کوي د یوه ښکاره سند له مخې وایي چې زيات شمېر چيچنیان په سوريه کې جنګيږي، خو په افغانستان کې یې شتوالی یو مخ ردوي. کريسشن بلویرپه دې اړه د دوو ځانګړو ليکنو په لومړۍ هغې کې ليکلي چې چيچنيان څنګه د لوېدیځو ځواکونو له پاره د جګړه […]