Author Archives: احسان قانع

About احسان قانع

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در پی حفظ استقلال یا تصحیح اشتباه؟

بعد از اینکه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی (بعد از این  کمیسیون) رییس خویش را برکنار کرد، رییس جمهور فرمان بررسی کارنامه کمیسیون را صادر نمود. این فرمان به معنی مداخله در امور کمیسیون و زیر سئوال بردن استقلال آن تعبیر شده است. تصمیم کمیسیون مبنی بر برکناری رییس آن از نظر حقوقی […]

حکومت افغانستان از محکمه بین المللی جزایی یک سال مهلت خواست

یادداشت: شبکه تحلیلگران افغانستان اخیراً در باب همکاری های جدید میان حکومت افغانستان و محکمه بین المللی جزایی نوشته ای تحقیقی را به زبان انگلیسی منتشر کرد. انعکاس این نوشته در رسانه های ملی افغانستان با کاستی های همراه بود که سبب ایجاد فضای تفسیر نادرست را فراهم می کند. از جمله می توان از […]

آزار واذیت زنان درافغانستان : پدیده ای پنهان که دربسیاری ازقوانین به آن اشاره شده است

زنان و دختران افغان غالبا بطور مخفیانه و خموشانه آزار و اذیت، بشمول آزارهای جنسی را تحمل میکنند. آشکار ساختن چنین آزارها و اذیت ها در اماکن عمومی بیشتر زمینه ای زیرسوال رفتن عزت و آبروی آنها را فراهم نموده و محدودیت های بیشتری در زندگی شان ایجاد می نمایند. در طول چند سال گذشته، […]